български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 7    all guests: 56453


последна актуализация:
2007-05-31 01:49:42rss new RSS новини от БФС

регионални колегии

Регионалните фармацевтични колегии на БФС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно ЗСОМФ.Регионалната фармацевтична колегия се състои от вписаните в регистъра й магистър-фармацевти.Уставът, правилниците и правилата се приемат в съответствие с устава на БФС.

Органи на регионалната фармацевтична колегия са:общото събрание;управителният съвет;контролната комисия; комисията по етика и качество.

Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия:ръководи работата на колегията в съответствие с решенията на общото събрание и устава;организира и води регистъра на колегията; осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БФС, като го поддържа в актуално състояние;изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;свиква общото събрание на колегията;грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;вписва в регистъра на колегията наложените на членовете й наказания;осъществява други функции, възложени му от общото събрание.

Комисията по етика и качество на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на колегията. Комисията се ръководи в работата си от устава на колегията, от Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и от правилата за добра фармацевтична практика.Комисията следи за спазване на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, свързани с упражняването на професията;разглежда жалби;осъществява други функции, възложени й от общото събрание на регионалната колегия.Членовете на комисията съставят актовете за установяване на нарушения и дават препоръки за отстраняването им.

Контролната комисия на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател и членове. Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисията се определят в устава на колегията. Комисията контролира законосъобразността и съответствието с устава на взетите от управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия решения и тяхното изпълнение;представя пред общото събрание на регионалната фармацевтична колегия отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет;при констатирани нарушения на закона, устава или решенията на общото събрание на регионалната фармацевтична колегия изготвя доклад, който внася в управителния съвет на БФС, или свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия.  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print